ІННОВАЦІЇ ПО-УКРАЇНСЬКИ

22 июля 2019 г.
 

Матеріал 
підготував 
Павло Коєн, 
засновник ГО
«Фонд підтримки 
інновацій», 
студент 2-го курсу 
ОНУ Мечнікова

Після торішнього економічного форуму в світ вийшла цікава стаття про те, наскільки виріс ринок інновацій та наскільки збільшився обсяг співпраці бізнесу і університетів. У розвинених країнах компанії все частіше знаходять технологічні рішення саме в університетах. Чому вони це роблять? Університет це майже невичерпний запас наукових умов, саме в університеті повинні створюватися і створюються інновації, але їх розвиток коштує не малих грошей, і тут на допомогу приходять компанії інвестори і партнери.

Навколо університетів зводяться цілі венчурні та інвестиційні фонди, компанії, що займаються трансфертом технологій. Поки в Україні немає прикладів такої розвиненої екосистеми, де спільно працює університет, бізнес і інвестиції, проте є починання.

Так, в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова з›явилася неприбуткова організація, Фонд підтримки інновацій, яка як раз допомагає бізнесу співпрацювати з ВНЗ. Саме з метою налагодження співпраці з бізнесом нижче представлені інновації щодо водоочищення і водопідготовки, які будь-яка компанія може реалізувати і впроваджувати спільно з університетом.

Біотехнологічний спосіб дефенолізації промислових і медичних стоків, що містять дезінфікуючи засоби і патогенну мікробіоту

Гудзенко Т.В., Волювач О.В., Горшкова О. Г., Беляєва Т.О, Конуп І.П., Іваниця В.О.

Спосіб дефенолізації промислових і медичних стоків здійснюють за рахунок використання принципово нової за складом асоціації мікроорганізмівантагоністів патогенної мікробіоти, ефективних деструкторів органічних забруднювачів.

Забезпечується висока ефективність очищення стоків від фенольних та інших важкоокиснювальних сполук без введення додаткового окисника за рахунок використання синергетично діючої асоціації біохімічно-активних штамів мікроорганізмів, що також є антагоністами патогенних і умовно-патогенних бактерій. Спосіб є придатним для очищення стоків від хімічного і біологічного забруднення. Очищена вода після обробки запропонованим способом відповідає нормативам скидання у міську каналізацію і, у разі необхідності, може бути використана повторно для виробничих цілей.

Основні переваги розробки: екобезпечність, висока ефективність, простота здійснення; спосіб не потребує кардинальних змін в технології виробництва, не викликає вторинного забруднення, є придатним для дефенолізації промислових стоків і стоків медичних закладів за умов їх багатофакторного забруднення; використані біохімічноактивні штами бактерій не є патогенними для людини і тварин, володіють поліфункціональними біотехнологічними властивостями – окислювальною здатністю щодо фенольних та інших важкоокиснювальних циклічних ароматичних ксенобіотиків, антагоністичною – щодо патогенної та умовно-патогенної мікробіоти.

Біотехнологія ремедіації прибережних морських вод від хімічного і біологічного забруднення

Гудзенко Т.В., Волювач О.В., Горшкова О. Г., Беляєва Т.О, Конуп І.П., Іваниця В.О.

Біотехнологія відноситься до області обробки природних вод, а саме до біотехнологічного способу оздоровлення морської води і зони псамоконтуру від різних забруднювачів. В різних районах Чорного моря, особливо в рекреаційних зонах, спостерігається наявність патогенної мікробіоти, перевищення рівня умовно-патогенних мікроорганізмів, перевищення гранично допустимих концентрацій (ГДК) нафтопродуктів, синтетичних поверхнево-активних речовин (ПАР) і таких іонів важких металів (ІВМ) як: Cr(VI), Zn(II), Cu(II). Інноваційна розробка, що пропонується, вирішує цю екологічну проблему. Розробка є придатною для очищення природного середовища в умовах підвищеної солоності та багатофакторного хімічного і біологічного забруднення. В інноваційній розробці вперше здійснено біологічну модифікацію синтетичного носія принципово новою за складом асоціацією непатогенних штамів мікроорганізмів (P. fluorescens ОNU328, P. maltophilia ОNU329, P. cepacia ОNU327, № 38, № 39, № 41, № 47), що є антагоністами патогенної мікробіоти, деструкторами органічних ксенобіотиків і ефективними сорбентами ІВМ. При використанні біохімічно активних іммобілізованих бактерій досягаються максимальні результати по очищенню морської води як від неорганічних, так і органічних полютантів. Виявлено високу антагоністичну дію по відношенню до біологічних забруднювачів з різновиду санітарнопоказових мікроорганізмів (В. subtilis, М. luteus, E. сoli, тощо).

Розроблена біотехнологія відрізняється ефективністю, екобезпечністю, дешевизною, простотою втілення в природних умовах, а також можливістю впровадження у промислових секторах – для очищення забруднених промстоків. Вона не викликає вторинного забруднення, не потребує спеціального трудомісткого обладнання, може бути використана повторно.

Способи експресного визначення меркурію (II) у воді

Чеботарьов О.М., Єфімова І.С.

В основу розробки способів визначення меркурію(II) в широкому діапазоні концентрацій у природних і промислових водах покладено реакцію його взаємодії з редокс-реагентом 4-сульфо-2(4'-сульфонафталін-1'-азо) нафтолом-1 на поверхні целюлозних тканих матеріалів у присутності желатину або диметилсульфоксиду. Аналіз вод різних категорій та визначення концентрації іонів меркурію(II) може бути виконано у поза лабораторних умовах (польових) з використанням візуально-колориметричного методу, який ґрунтується на порівнянні зміни забарвлення тканинних зразків із забарвленням заздалегідь підготовленої колірної тест-шкали в залежності від концентрації меркурію(II).

Розроблені методики захищено 2патентами України на корисну модель.

Сосіб оцінювання нафтодеструктивної активності мікроорганізмів при спектрометричному визначенні залишкової кількості нафтопродуктів

Гудзенко Т.В., Волювач О.В., Бєляєва Т.О., Конуп І.П., Горшкова О. Г., Іваниця В.О.

Спосіб відноситься до області біотехнології, зокрема до непрямих методів оцінювання нафтодеструктивної активності мікроорганізмів і може бути використаний в промисловій мікробіології, в біотехнології для виготовлення біопрепаратів та їх застосування у процесах очищення ґрунту/або води від нафтових забруднень, при аналітичному контролі забруднення навколишнього середовища нафтопродуктами. Суть способу полягає в тому, що нафтодеструктивну активність мікроорганізмів, призначених для виготовлення на їх основі біопрепаратів для сорбції та деструкції нафтових вуглеводнів, що забруднюють ґрунт або водне середовище, оцінюють при спектрометричному визначенні залишкової кількості нафтопродуктів по відношенню до двох контролів, що забезпечує точність та надійність результатів.

Розробка є простою в здійсненні, придатною для застосування по відношенню до мікроорганізмів-деструкторів нафти/нафтопродуктів, і дозволяє через другу поправку спрогнозувати дію компонентів в консорціумі складеного біопрепарату, призначеного для широкого використання в біотехнології очищення навколишнього середовища від нафтових забруднень. Вартість розробки менше вартості аналогічних розробок.

Запропонований спосіб захищено Патентом України на корисну модель.

Спосіб визначення мікроконцентрацій церію (IV)

Чеботарьов О.М., Єфімова І.С.

В основу розробки способу визначення мікроконцентрацій церію (IV) покладено реакцію взаємного окислення-відновлення його з 4-сульфо-2 (4'-сульфонафталін-1'-азо) нафтолом-1 у кислому середовищі та комплексоутворення продуктів редокс-реакції у лужному водноацетононітрильному середовищі. Концентрацію церію (IV) у природних і промислових об’єктах визначають візуально за об’ємом виділеної органічної фази з водноацетонітрильного розчину вказаної хімічної системи з використанням заздалегідь откаліброваної скляної трубки (бюретки) за градуювальним графіком, побудованому в координатах «концентрація церію – об’єм виділеної органічної фази».

Розроблена методика захищена патентом України.

Спосіб очистки стічних вод від урану (VI)

Сазонова В.Ф., Перлова О.В., Менчук В.В., Кожемяк М.А.

Розроблено більш досконалий реагентний спосіб очистки азотнокислих, сірчанокислих та карбонатних стічних вод від урану (VI). Основний метод очистки – флотаційний. Процес може бути здійснений в імпелерній чи пневматичній флотаційній машині.

Порівняльний аналіз, зроблений на основі патентного пошуку (по провідних країнах: Росія, Україна, Німеччина, Велика Британія, США, Японія) показує, що за сукупністю суттєвих ознак спосіб очистки стічних вод від урану (VI) аналогів не має.

Розробка є екологічно чистою, високопродуктивною, потребує мінімальних експлуатаційних витрат. Дозволяє проводити глибоку очистку (виділення урану до 99,5%) розбавлених (30-50 мг/л U(VI)) урановмісних розчинів, суттєво скоротити витрати реагенту (в 5-10 разів), зменшити час очистки, легко регенерувати реагент та рекуперувати уран.

Твердофазно- спектрофотометричне та тест-визначення хрому(VI) у водІ з використанням індикаторних трубок

Чеботарьов О.М., Гузенко О.М., Щербакова Т.М.

В основу розробки способу визначення мікроконцентрацій хрому(VI) у природних і промислових водах покладено реакції взаємного окислення-відновлення його з 1,5-дифенілкарбазидом та 4-сульфо-2(4'-сульфонафталін-1'-азо) нафтолом-1 з подальшим утворенням відповідних комплексних сполук, які вилучаються з водного розчину у динамічному режимі з використанням індикаторних трубок, що містять іоніти КУ-2-8 та АВ-17-8, відповідно. Концентрацію хрому(VI) у поза лабораторних умовах визначають напівкількісно візуально-колориметричним методом, за допомогою заздалегідь підготовленої колірної тест-шкали. Кількісне визначення концентрації хрому(VI) у воді проводять спектрофотометричним методом у варіанті спектроскопії дифузного відбиття.

Розроблені методики захищено 3патентами України на корисну модель.

Розроблені методики, що відносяться до експрес-методів, відрізняються від існуючих економічністю, екологічною безпекою, розширеними можливостями реєстрування аналітичного сигналу, а також придатністю визначення хрому (VI) у польових умовах на рівні 0,02-0,43 мг/л.

Спосіб очистки стічних вод промислових підприємств від поверхнево-активних речовин методом осаджувальної флотації

Стрельцова О.О., Пурич О.М.

На основі удосконалення колоїдно-хімічної моделі флотаційного вилучення іоногенних поверхнево-активних речовин розроблений метод їх флотаційного вилучення – осаджувальна флотація. Для вилучення з розбавлених водних розчинів поверхнево-активних речовин (стічних вод промислових підприємств) необхідно додати у воду реагент-осаджувач, пропустити крізь них бульбашки повітря, зібрати утворений продукт.

Метод очистки стічних вод промислових підприємств, забруднених поверхнево-активними речовинами, дозволяє знизити шкідливий вплив забруднювачів на навколишнє середовище в 40-50 разів, а в деяких випадках повністю виключити їх дію, знизити концентрацію поверхневоактивних речовин у воді з 150-200 мг/дм3 до 1,0-5,0 мг/дм3, скоротити час флотаційної обробки, зменшити об’єм пінного концентрату, який не перевищує 5-7% об’єму розчину, що підлягав флотаційній обробці.

Спосіб очищення води від CR(VI) з використанням іммобілізованих мікроорганізмів

Гудзенко Т.В., Горшкова О. Г., Волювач О.В., Бєляєва Т.О., Конуп І.П., Іваниця В.О.

Розробка спрямована на збереження навколишнього середовища від високотоксичного Cr(VI), відрізняється екобезпечністю, ефективністю – на виході очищувальної системи концентрація Cr(VI) на рівні гранично-допустимої концентрації. Суть розробки полягає в глибокому очищенні концентрованих хром-вмісних технологічних розчинів новим способом – за участю іммобілізованих у складі біофлоків мікроорганізмів, які є непатогенними для людини.

Економічна привабливість розробки обумовлена спрощенням технології очищення води від Cr(VI) до рівня гранично допустимої концентрації і здешевленням процесу обробки води за рахунок використання легкодоступних сорбентів – непатогенних мікроорганізмів, одночасно виконуючих функції біоакумуляторів,– нетоксичних флокулянтів, введення яких суттєво прискорює процес очищення; уникненням повторного забруднення внаслідок утворення щільного шламу; можливістю повторного використання хрому у складі малорозчинних сполук у різних технологічних процесах, зокрема у виготовленні фарб (жовтий крон). Як компоненти поживного середовища застосовані недорогі реагенти, що і зумовлює невисоку собівартість розробки над аналогами. Розробка потребує мінімальних затрат для її масштабного впровадження.

Спосіб очистки води від аліфатичних спиртів

Cазонова ВФ., Тимчук АФ., Кожемяк МА., Менчук ВВ.

Розроблено безреагентний спосіб очистки промислових стічних вод від екстрагентів – аліфатичних спиртів (гептилового, октилового, нонилового, децилового), заснований на адсорбції спиртів екологічно безпечним адсорбентом – хітозаном (хітозанглюкановим комплексом), отриманим з відходів біотехнологічного виробництва лимонної кислоти. Для відділення адсорбтиву (комплексу адсорбат-адсорбент) використовують флотацію. Процес адсорбції відбувається в статичному режимі, флотацію здійснюють в імпелерній флотаційній машині.

Результати розробки захищені патентом України № 33908, опубл. 25.07.2008, Бюл. № 14.

Носій для очистки стічних вод промислових підприємств від поверхнево-активних речовин

Cтрельцова О.О., Тарасевич Ю.І., Хромишева О.О., Волювач О.В.

Знайдено новий доступний, дешевий, нетоксичний флотаційний носій (Mytilys galloprovincialis, Mytilys edulis з питомою поверхнею 0,6 м2/г) для очистки стічних вод від поверхневоактивних речовин (ПАР), який має високу сорбційну здатність щодо поверхнево-активних шкідливих речовин. Метод очистки – флотаційний або адсорбційний. Після обробки запропонованим методом концентрація ПАР знижується відповідно від 100- 150 до 2-3 мг/дм3. Процес може бути здійснений в імпелерній чи пневматичній флотаційній машині.

Розробка конкурентноспроможна по відношенню до аналогічних. Одержано Патент України.

Результати розробки використані при удосконалені способів очистки стічних вод від ПАР м. Мелітополя (завод лаків та фарб та завод тракторних гідроагрегатів), м. Одесі (ДП Укр НДІ медицини транспорту, ТОВ «Елекон-2003»).

Спосіб, технологія та установки для очистки промислових стічних вод від важких металів і нафтопродуктів

Сазонова В.Ф., Пуріч О.М., Перлова О.В., Коломієць С.В.

Розроблені більш досконалі спосіб, технологія та установки, призначені для очистки стічних вод промислових підприємств від важких металів і нафтопродуктів, які передбачають створення системи оборотного водопостачання. Основний метод очистки – флотаційний. Процес відбувається у послідовно працюючих багатокамерній імпелерній флотаційній машині і пневматичній флотаційній колоні в реагентному або безреагетному режимі.

Розробка є екологічно чистою, високопродуктивною, вимагає мінімальних капітальних та експлуатаційних витрат, дозволяє значно скоротити витрату чистої води, утилізувати важкі метали. Установки у 4-6 разів продуктивніше відстійників, розташовуються на невеликих площах, їх роботу легко автоматизувати.

Більше інформації можна дізнатися написавши на електронну скриньку innovationfund@onu.edu.ua або за телефоном 099-52-50-511.

Спосіб очистки води від катіонних барвників

Cолдаткіна Л.М., Сагайдак ЄВ., Менчук ВВ.

Розроблено новий більш досконалий спосіб очистки стічних вод, що містять барвники катіонного типу. Спосіб очистки води від катіонних барвників полягає в тому, що у воду, що очищується при рН 6-10 вводять адсорбент рослинного походження (лушпиння соняшнику), який перемішують з водою, після чого воду відстоюють не менш, ніж 2,5 год., після чого адсорбент відділяють від води фільтрацією.

Розробка конкурентоспроможна по відношенню до аналогічних. Одержано патент України на корисну модель.

Розробка є екологічно чистою, високопродуктивною, потребує мінімальних капітальних та експлуатаційних витрат, дозволяє очистити стічні води, в яких концентрація катіонних барвників не перевищує 150 мг/л, на 95%.

Адсорбент, що використовується для очистки води, є агропромисловим відходом при виробництві соняшникової олії на олійно-жирових підприємствах. 

Коментарии

Смотрите также
 
Популярное